Abc pacjenta-

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. 

czytaj dalej

 1. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (z późn. zm.) , w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (z późn. zm) , osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  5. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  7. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  8. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  9. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  10. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  11. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  12. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm) , w zakresie prowadzonego postępowania;
  13. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(z późn. zm);
  14. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (z późn. zm) , w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
  15. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (z późn. zm), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 3. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.) udostępnia dokumentację medyczną:
  1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  2. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  3. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  4. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  5. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  6. na informatycznym nośniku danych;
  7. w postaci zdjęcia RTG oraz jego kopii;
  8. w formie kopii modelu ortodontycznego.
 4. Udostępnienie dokumentacji w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, wymaga wniosku pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej (w formie pisemnej) przez pacjenta.
 5. Udostępnienie dokumentacji w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4, odbywa się na adres poczty elektronicznej, wskazany przez pacjenta podczas procesu rejestracji.
 6. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 7. Rejestracja koordynuje proces udostępniania dokumentacji medycznej.

OPŁATA ZA KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. pobiera opłatę.

czytaj dalej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na wzorze druku pobierz

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, w trybie o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, 5 i 7, pobierana jest opłata, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.).
 2. W zależności od sposobu udostępniania dokumentacji medycznej ustala się następujące stawki odpłatności:
  1. stawka za jedną stronę kopii papierowej wynosi 0,31 zł. brutto
  2. stawka za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 9,03 zł. brutto
  3. stawka za udostępnienie na informatycznym nośniku danych wynosi 1,80 zł. brutto
  4. stawka za sporządzenie kopii modelu ortodontycznego wynosi 18,00 zł. brutto
 3. Opłat, o których mowa w ust. 10, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów.
 4. Rejestracja wydaje dokumentację, po zweryfikowaniu uprawnień do jej odbioru oraz uiszczenia należnej opłaty.
 5. W przypadku, gdy dokumentacja medyczna przekazywana jest drogą pocztową, wnioskujący, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 dodatkowo pokrywa koszty przesyłki, w wysokości zgodnej z cennikiem usług Poczty Polskiej.

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAREJESTROWANIA PACJENTA

Aby uzyskać świadczenie zdrowotne w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. niezbędne jest  założenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym.

czytaj dalej

Do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym, niezbędne jest przedstawienie dokumentów na podstawie, których możliwa będzie rejestracja oraz złożenie wymaganych prawem oświadczeń, a w szczególności:

 • przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wskazującego wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta
 • wypełnienie w Rejestracji oświadczenia o sposobie postępowania z dokumentacją medyczną (aby skrócić czas rejestracji w naszej placówce można przynieść wypełniony wniosek pobierz
 • dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenie gwarantowane – refundowane przez NFZ przed udzieleniem świadczenia podlega weryfikacji w uprawnień w systemie lub może przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do tych świadczeń

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej określa art . 29 ust.1 Ustawy o Prawach Pacjenta. Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum Spółki. Dokumentacja medyczna prowadzona przez Spółkę jest przechowywana co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie wyżej wskazanych okresów przechowywania dokumentacja, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta . Obecnie takie uprawnienie wynika wprost z ustawy o prawach pacjenta.

PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta, w polskim systemie prawnym, są rozproszone w wielu aktach prawnych, nakładających na szereg podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych różnego rodzaju obowiązki wobec pacjenta. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. od początku swojej działalności dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszelkich postanowień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony praw Pacjenta.

Prawa pacjenta

czytaj dalej

 Przepisy określające prawa pacjenta:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM

W dniu 12 września 2011 r. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przystąpiło do programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” . W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Mazowiecką Radą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a grupą szpitali w Województwie Mazowieckim placówki opieki zdrowotnej zobowiązały się do honorowania praw osób objętych Programem.

czytaj dalej

 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w ramach programu zapewnia kombatantom oraz inwalidom wojennym i wojskowym, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, a także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dostęp do stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością tj. bez konieczności zapisywania się na listę oczekujących w każdym zakresie świadczeń.

W celu poprawy dostępności, jakości i organizacji usług stomatologicznych kombatantom, inwalidom wojennym i wojskowym, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, a także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, przysługuje udzielenie świadczeń zdrowotnych w dniu zgłoszenia się do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rodzajami dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych realizowanych poza kolejnością są:

 • “Zaświadczenie o uprawnieniach” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (legitymacja oprawiona w okładki koloru granatowego z wytłoczonym srebrnym nadrukiem “Legitymacja Kombatanta”)
 • “Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego: wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 (okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru zielonego)
 • Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego)
 • Legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wzór legitymacji, w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego).

W  Mazowieckim  Centrum  Stomatologii  Sp.  z  o.o.  osoby  uprawnione  mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów -Panią Marią Smolińską w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 22 55 69 400

Certyfikat uczestnictwa w Programie

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia?

czytaj dalej

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a także świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 20-22).

Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących.Świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia?
:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 • Kobiety w ciąży;
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawy prawne:

 1. Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)”Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.”Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
  Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117
  Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dz. U. 2016 poz. 1860.
  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017 poz. 1386, art. 5.
  Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dz.U. z 2018 r., poz. 932
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2018 r., poz. 1552.
   

Gdzie można złożyć skargę: kliknij aby przeczytać.

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej