Rejestry i ewidencje

Czynności kancelaryjne zapewniające jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji oraz sposób przechowywania i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w Spółce określa Instrukcja Kancelaryjna stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o Nr 33/2014, z dnia 26 maja 2014 r.

Sposób postępowania z indywidualną dokumentacją medyczną określają przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 159 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zarząd Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Uchwałą Nr 28/2011 z dnia 17 maja 2011r. wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych Mazowieckiego Centrum Stomatologii Spółki z z o.o. na podstawie której prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

966 odsłony
Drukuj