Kontrole

Kontrole 2014czytaj dalej

Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Zdrowia

Termin: 17.04.2014 r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w zakresie ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA, CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, w celu porównania danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym.

Kontrole 2013czytaj dalej

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy

Termin: 10.01.2013 r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola w zakresie przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad BHP w firmie świadczącej swoje usługi na rzecz Spółki

______________________________

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Termin: 13/17/18/20/21/24/26/28.06.2013r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

_______________________________

     

Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Zdrowia

Termin: 19.09.2013r. – 25.09.2013r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola w zakresie spełniania wymogów akredytacyjnych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

 _________________________________________________________

Podmiot kontrolujący: Narodowy Fundusz Zdrowia

Termin: 23.07.2013r. – 23.09.2013r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola w zakresie realizacji zapisów umowy nr 1-01351-07-01-2011-2013/12 z dnia 01.02.2012r. oraz umowy nr 1-01351-07-01-2011-2013/13 z dnia 22.01.2013r.o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne w zakresie  świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

_________________________________________________________

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Termin: 25.10.2013 r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno zdrowotne

     

                                                                

Kontrole 2012czytaj dalej

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Termin: 30.11.2012 r.

Zakres Przedmiotowy:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne zdrowotne dotyczące:

  • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,

  • przestrzegania przez producentów, importerów osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych.

Stwierdzone nieprawidłowości: Brak

                                                                                                                                                                                                                     

 Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Termin: 04.06.2012 r. – 12.06.2012  r.

Zakres Przedmiotowy: Kontrola w zakresie warunków i sposobu przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, stanu zaopatrzenia oraz stanu ewidencji i dokumentacji materiałowej

Stwierdzone nieprawidłowości: nie wykazała niezgodności krytycznych, jednak ważne uwagi dotyczyły m.in. sposobu przechowywania leków w gabinetach lekarskich, wyposażenia meblowego magazynu, ilości termometrów i higrometrów w gabinetach lekarskich. Biorąc powyższe pod uwagę podjęto działania mające na celu wyeliminowanie wskazanych uwag.

                                                                                

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Termin: 26.03.2012 r.

Zakres Przedmiotowy: Kontrola sprawdzająca.

Stwierdzone nieprawidłowości: Brak

Uwagi i zastrzeżenia: Zalecenia z dnia 05.03.2012r. zostały w całości wykonane.

                                                                                           

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Termin: 05.03.2012 r.

Zakres Przedmiotowy: Kontrola sanitarna w zakresie stanu higienicznego w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Stwierdzone nieprawidłowości: Udzielono zaleceń co do jakości sprzątania budynku oraz instruktażu dotyczącego prowadzenia dokumentacji, procedur higienicznych i sprzątania.

Uwagi i zastrzeżenia: Jak wyżej.

Kontrole 2011czytaj dalej

Podmiot kontrolujący: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Termin: 08-12.12.2011 r.

Zakres przedmiotowy: spełnienie wymagań i warunków, jakim  powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów

Stwierdzono nieprawidłowości: brak

Uwagi i zastrzeżenia: brak

                                                                                                  

Podmiot kontrolujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie

Termin: 19.05.2011 r.

Zakres przedmiotowy: kontrola sanitarna higieny radiacyjnej

Stwierdzono nieprawidłowości: brak

Uwagi i zastrzeżenia: brak

 

711 odsłony
Drukuj