Abc pacjenta-

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. 

czytaj dalej

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.) dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu przy lekarzu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii

Wydanie kopii lub odpisu dokumentacji medycznej następuje na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na druku pobierz

Wniosek podpisany przez Pacjenta lub opiekuna prawnego należy złożyć w Rejestracji, Sekretariacie lub można przesłać pocztą, fax-em.

Sposób odbioru dokumentacji:

 • jeśli Pacjent lub opiekun prawny składa wniosek osobiście – dokumentacja może zostać odebrana przez osobę upoważnioną na wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej
 • jeśli wniosek jest składany przez inną osobę, kopia dokumentacji będzie wydana jedynie Pacjentowi, opiekunowi prawnemu lub osobie wskazanej na oświadczeniu znajdującym się  w karcie pacjenta wzór oświadczenia

Czas przygotowania kopii/odpisu indywidualnej dokumentacji medycznej wynosi maksymalnie:

 • w formie papierowej – 7 dni od daty złożenia wniosku
 • w formie papierowej wraz z kopią modelu – 14 dni od daty złożenia wniosku

Wgląd w Indywidualną dokumentację medyczną w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych może mieć Pacjent lub jego opiekun prawny oraz osoba upoważniona przez Pacjenta lub opiekuna prawnego w dokumentacji medycznej w oświadczeniu znajdującym się w Karcie Pacjenta.   wzór oświadczenia

Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o. przechowuje indywidualną dokumentację medyczną Pacjentów przez okres 20 lat od dnia ostatniej wizyty. Po tym okresie dokumentacja może zostać wydana na wniosek Pacjenta lub w przypadku śmierci Pacjenta na wniosek osoby wymienionej w pkt. II wzoru oświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku niezłożenia stosownego wniosku dokumentacja po okresie przechowywania będzie brakowana.

OPŁATA ZA KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. pobiera opłatę.

czytaj dalej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na druku pobierz

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada  2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.), za udostępnienie dokumentacji w formie kopii pobiera opłatę

 • stawka za jedną stronę kopii papierowej wynosi 0,29 zł. brutto
 • stawka za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 8,44 zł. brutto
 • stawka za udostępnienie na informatycznym nośniku danych wynosi 1,68 zł. brutto
 • stawka za sporządzenie kopii modelu ortodontycznego wynosi 18,00 zł. brutto

Rejestracja wydaje dokumentację medyczną pacjentowi lub osobie wskazanej przez pacjenta, po zweryfikowaniu czy należna opłata został uiszczona w kasie Spółki

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną (e-mail) oraz organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów.

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAREJESTROWANIA PACJENTA

Aby uzyskać świadczenie zdrowotne w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. niezbędne jest  założenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym.

czytaj dalej

Do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym, niezbędne jest przedstawienie dokumentów na podstawie, których możliwa będzie rejestracja oraz złożenie wymaganych prawem oświadczeń, a w szczególności:

 • przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wskazującego wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta
 • wypełnienie w Rejestracji oświadczenia o sposobie postępowania z dokumentacją medyczną (aby skrócić czas rejestracji w naszej placówce można przynieść wypełniony wniosek pobierz
 • dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenie gwarantowane – refundowane przez NFZ przed udzieleniem świadczenia podlega weryfikacji w uprawnień w systemie lub może przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do tych świadczeń

Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z o.o. udostępnia Państwa dokumentacje medyczną zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm):

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewniając pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwość sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzanie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznych nośnikach danych;
 • w postaci zdjęcia RTG oraz jego kopii;w formie kopii modelu ortodontycznego;

Udostępnienie dokumentacji wymaga pisemnego wniosku pacjenta (pobierz) lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta – na podstawie pisemnego wniosku (wzór oświadczenia) .

Udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, odbywa się na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu o którym mowa jest w ust. 2.

Zdjęcie rentgenowskie wykonywane na kliszy, przechowywane przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp z o.o. są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Rejestracja przyjmuje wnioski i koordynuje proces udostępniania dokumentacji medycznej.

Wyciągi lub odpisy dokumentacji medycznej sporządza lekarz prowadzący leczenie lub jego bezpośredni przełożony.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej,w trybie o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 5 i 7 pobierana jest opłata zgodnie z art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. oprawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (z póź.zm).

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej określa art . 29 ust.1 Ustawy o Prawach Pacjenta. Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum Spółki. Dokumentacja medyczna prowadzona przez Spółkę jest przechowywana co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie wyżej wskazanych okresów przechowywania dokumentacja, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta . Obecnie takie uprawnienie wynika wprost z ustawy o prawach pacjenta.

PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta, w polskim systemie prawnym, są rozproszone w wielu aktach prawnych, nakładających na szereg podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych różnego rodzaju obowiązki wobec pacjenta. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. od początku swojej działalności dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszelkich postanowień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony praw Pacjenta.

Prawa pacjenta

czytaj dalej

 Przepisy określające prawa pacjenta:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

SZPITALE PRZYJAZNE KOMBATANTOM

W dniu 12 września 2011 r. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przystąpiło do programu „Szpitale Przyjazne Kombatantom” . W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Mazowiecką Radą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a grupą szpitali w Województwie Mazowieckim placówki opieki zdrowotnej zobowiązały się do honorowania praw osób objętych Programem.

czytaj dalej

 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w ramach programu zapewnia kombatantom oraz inwalidom wojennym i wojskowym, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych dostęp do stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością tj. bez konieczności zapisywania się na listę oczekujących w każdym zakresie świadczeń.

W celu poprawy dostępności, jakości i organizacji usług stomatologicznych kombatantom, inwalidom wojennym i wojskowym, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych przysługuje udzielenie świadczeń zdrowotnych w dniu zgłoszenia się do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Rodzajami dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych realizowanych poza kolejnością są:

 • „Zaświadczenie o uprawnieniach” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (legitymacja oprawiona w okładki koloru granatowego z wytłoczonym srebrnym nadrukiem „Legitymacja Kombatanta”)
 • „Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego: wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 (okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru zielonego)
 • Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego)

W  Mazowieckim  Centrum  Stomatologii  Sp.  z  o.o.  osoby  uprawnione  mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów -Panią Marią Sobolewską w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 22 55 69 400

Certyfikat uczestnictwa w Programie

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia?

czytaj dalej

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a także świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 20-22).

Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących.Świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia?
:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Kobiety w ciąży;
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Podstawy prawne:

 1. Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)”Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.”Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
  Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117
  Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75
  Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dz. U. 2016 poz. 1860.
  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017 poz. 1386, art. 5.

Gdzie można złożyć skargę: kliknij aby przeczytać.

http://www.dreamstime.com/-image26801912

Stomatologia ogólna zwana inaczej stomatologią zachowawczą zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem choroby próchnicowej zębów czyli profilaktyką przeciwpróchnicową oraz skutecznym leczeniem zaatakowanych już próchnicą twardych tkanek zęba, zachowując jak najdłużej jego żywotność i naturalny wygląd – estetykę. Często jednak zdarza się, że proces próchnicowy jest tak dalece zaawansowany, że same proste zabiegi zachowawcze już nie wystarczają. Dlatego też dzięki współczesnej endodoncji (leczenia kanałowego), nasi lekarze ratują wszelkimi dostępnymi metodami każdy ząb, nie dopuszczając w ten sposób do jego utraty.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image17769770

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku rozwojowym. Uwzględnia przy tym różne zachowania dzieci zależne od ich wieku oraz odmienną budowę ich zębów i narządu żucia. Właściwy kontakt dziecka ze stomatologiem kształtuje późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w gabinecie dentystycznym, dlatego też niezwykle istotne jest wybranie właściwego stomatologa, który potrafi dotrzeć do małego pacjenta i zrozumieć jego reakcje i potrzeby. W przypadku dzieci nastawionych negatywnie do leczenia stomatologicznego w sposób tradycyjny, proponujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym lub sedacji (farmakologicznym uspokojeniu)

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image25047721

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia skupia się przede wszystkim na problemach związanych z różnego rodzaju schorzeniami tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej. Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne to: ekstrakcje (usunięcia)  zębów wszczepianie implantów, chirurgiczne leczenie utraconej tkanki kostnej w wyniku m.in. paradontozy, poprzez jej odbudowę materiałami biokompatybilnymi. Wszystkie zabiegi chirurgiczne/periodontologiczne poprzedzone są wnikliwą diagnostyką i badaniami, a w sytuacjach koniecznych dodatkowymi konsultacjami u innych specjalistów. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii, lekarze pomagają przygotować Pacjentów  do  przyszłego leczenia np. ortodontycznego i protetycznego.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne możemy również przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

czytaj dalej
http://www.dreamstime.com/-image21122749

Protetyka stomatologiczna zajmuje się rekonstrukcją i rehabilitacją narządu żucia. Przywraca pierwotne warunki zgryzowe, które wraz z upływem lat lub z powodu innych niekorzystnych zdarzeń, straciły swoją wartość funkcjonalną i estetyczną. Przez całe życie zęby narażone są na szereg szkodliwych czynników, które prowadzą do zmian w strukturze, budowie i ilości naszego uzębienia. Dlatego też, po utracie zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się „kołem ratunkiem” dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu i promiennego uśmiechu.

czytaj dalej
ortodonta

Ortodoncja, to dziedzina stomatologii, która zajmuje się korektą nieprawidłowo (krzywo) ustawionych zębów, leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz szeroko pojętą  profilaktyką. Ogromny wachlarz różnych metod leczenia ortodontycznego sprawia, iż obecnie leczenie to można przeprowadzić u każdego pacjenta, niezależnie od wieku. Wybór natomiast metody leczenia uzależniony jest od wieku pacjenta, rodzaju i stopnia zaawansowania wady.

  czytaj dalej
Dentist carefully looks jaw X-rays at computer monitor in dental clinic.

W każdej dziedzinie medycyny, w tym również i stomatologii, dla ustalenia właściwego procesu leczenia, ogromne znaczenie ma właściwa diagnoza. W tym celu niezbędne są, zlecane przez lekarzy, badania radiologiczne lub tomograficzne. Możliwość skorzystania z wyspecjalizowanej pracowni radiologicznej proponujemy zarówno naszym pacjentom jak również pacjentom innych gabinetów stomatologicznych.

czytaj dalej